Stora maskiner i tillverkningsindustrin

Är ert företag inom tillverkningsindustrin så är ni säkert medvetna om vilka maskiner som ni är i behov av för att kunna utföra det arbete som ni gör. Vissa har ett större behov av avancerad produktionsutrustning än andra. Oavsett så är dessa maskiner viktiga för att arbetet ska kunna fortgå och företaget fungera.

Förnya maskinparken

Finns det behov av att förnya maskinparken med exempelvis nya svarvar så kan detta vara stora investeringar för företaget. Samtidigt som man behöver förnya sig för att kunna sälja de produkter som tillverkas. Det kan var så att nya maskiner förenklar och gör att tillverkningskostnaderna minskar och det blir en bättre förtjänst på de produkter som företaget framställer. På så sätt så kan man räkna hem den investeringen relativt snabbt. Andra anledningar till förnyelsen kan vara ur säkerhetssynpunkt.

Hänga med i utvecklingen

Det är viktigt att hänga med i utvecklingen även då det kommer till stora tillverkande maskiner. För att nyttja maskinernas kapacitet så är det viktigt att personal får utbilda sig på de nya. Den som säljer maskinerna har som oftast utbildningar på den maskin man köpt. Om det inte ingår i försäljningen så kan det finnas utbildning att köpa från samma leverantör. Det går säkert att specialanpassa utbildningar för den som ska hantera maskinerna. Möjligheterna att det kommer utbildare till er och utbildar på plats vid aktuell maskin.

Annat att ta i beaktning

Serviceavtal är också något som ska tas i beaktning vid köp av ny utrustning. En stillastående kostar mycket pengar och det är värt att få igång den så snabbt som det bara är möjligt. Service är viktigt för att förhindra både stopp och olyckor. Detta är något som man inte kan förbise på något sätt.

Flexibla lösningar för företaget

Att hitta flexibla lösningar för företaget kan hjälpa till många gånger vid olika arbeten som ska utföras. Många gånger så kanske arbeten ska utföras på annan ort och de lagerlokaler man använder sig av inte kan flyttas. Garage och plats för entreprenadmaskiner är också långt från den plats där de ska verka. Det är för kostsamt att varje dag flytta dessa och man vill helst inte att de ska stå utomhus dygnet runt.

Som entreprenadföretag så kan man ibland bli ställd och inte hitta de lösningar som man är i behov av då det kommer till lagringsutrymmen för sina maskiner under längre arbetsperioder. Det kan vara så att man är på annan ort och arbetar under längre perioder och man är i behov av större uppställningsplatser för de maskiner som man har. Ta en titt online för lösningar med olika modeller av PVC klädda hallar som lätt monteras upp på plats och kan användas som extra utrymme för det behov som finns.

Genom att använda sig av en sådan flexibel lösning med en lagerhall från Rubb så kan man ställa in sina stora maskiner och känna sig trygg om nätterna. Genom att installera larm och med låsta hallar så kan det hjälpa till oerhört mycket under den tid som man arbetar på annan ort. Skönt för förarna att under vintertid att plocka ut snöfria fordon och kunna köra igång arbete direkt.

Att hitta bra lösningar

Som byggentreprenör så gäller det att hitta bra lösningar för det mesta inom byggsvängen. Det handlar om att göra allt för kunden och försöka lösa saker som uppstår i samband med ett byggjobb. Tyvärr så är det inte alltid det flyter på som det ska utan saker och ting kan förändras under byggets gång och som byggentreprenör så gäller det att kunna lösa saker och ting snabbt.

Det kan gälla att man har leverantörer som kan på ett snabbt sätt få fram saker som man är i behov av. Det är bra med erfarna företag som varit med länge och vet hur det ska fungera. För att arbetet ska kunna flyta på så gäller det att man planerat och projekterat på rätt sätt. Det man vill är att det ska gå så smidigt som möjligt från start till mål. Har man gjort sin hemläxa och planerat väl så minskar riskerna för strul och det kommer att gå smidigt med bygget.

Det kan vara deadlines som ska hållas och man kan få arbeta hårt för att inte missa dessa. Det är därför viktigt att man kan snabbt lösa problemen om de skulle uppstå. Det är viktigt att allt flyter på som det ska under byggets gång och att alla inblandade vet vad som ska göras för att minimera riskerna för missförstånd och felaktigt utfört arbete. Det upprättas ofta en byggplan som alla ska följa, det är viktigt för att inget ska fallera under byggets gång.

Hyra eller köpa maskiner

Att hyra eller köpa maskiner är en fråga man kan ställa sig som företagare. Många gånger så kan regeln vara att om man inte använder maskinen allt för ofta så kan det vara mer ekonomiskt att hyra den. Ju mer man använder den så kan det vara värt att köpa den.

Hyra maskiner

Att hyra maskiner har en stor fördel att man använder den bara under den tid som behövs för att sedan lämna tillbaka den till uthyraren. Det behöves inget underhåll eller andra utgifter för att hålla maskinen i ett gott skick. Det finns gott om ställen där du kan hyra de maskiner som företaget är i behov av. För det mesta så går det att hyra under kortare och längre perioder beroende på vilket behov som finns för maskinen i fråga. Det mesta finns för uthyrning från exempelvis företaget Rondellen Maskin. Grävmaskiner till ställning och staket.

Köpa maskiner

Har man användning för en maskin ofta så kan det helt klart vara en fördel att köpa in denna maskin, vad det än må vara. En maskin som används i företaget kommer tillslut att ha betalat sig själv med det arbete den kan utföra. Det gäller att man använder rätt maskin till rätt arbete och se till att ta betalt för det arbete som utförs, en maskin som står stilla kostar bara pengar så den måste få jobba så mycket som den bara kan. Man bör tänka på att de maskiner som köps in också behöver underhåll och detta ska räknas in i de kostnader som man har för sin maskinpark.

Renovera eller bygga nytt

Som företagare så gäller det att hålla efter sina lokaler om man står som ägare till fastigheten. Det kan komma till en punkt där man inser att det är dags att göra något åt saken. Ska man renovera eller bygga nytt, det kan vara frågan som man ställer sig.

Att renovera eller bygga nytt kan vara samma pengar och bygger man nytt så kan man anpassa lokaler precis som man önskar och få det exakt som man vill ha det. Mycket beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Ska det byggas stora maskinhallar så kräver det en helt annan planering än om man ska bygga kontorslokaler.

Oavsett så är det viktigt att man har ändamålsenliga lokaler som all personal trivs med och funktionaliteten är som den ska. Arbetsmiljön är viktig och att man anpassar lokalerna efter de behov som finns är ett sätt att förbättra den miljön. Sedan är det mycket annat i ett företag som också behöver skötas om för att det ska bli en bra arbetsmiljö.

Det är en fördel att ha en dialog med de som ska befinna sig och arbeta i de lokaler som företaget har. På så sätt så kan saker tas upp som man som företagare kanske inte har eller fått någon vetskap om. Det kan vara att det är för torr luft på kontoren eller att det är för kallt på vintern och för varmt på sommaren.

Ändamålsenliga lokaler

Är det dags att bygga ut garaget och verkstaden? För många entreprenadfirmor så är detta något av det viktigaste man har i företaget. Ändamålsenliga lokaler. Att ha ett bra garage där man kan förvara sina stora maskiner och en verkstad där man kan fixa det som gått fel och åtgärda med bra verktyg och annat som är nödvändigt.

Att bygga nytt eller till innebär en stor förändring för företaget och det gäller att planera detta noga. Det ska eventuellt ansökas om bygglov för en eventuell tillbyggnad och kostnadsberäkning ska göras för att se hur mycket det hela kommer att kosta. Det finns kostnadseffektiva sätt att bygga på, genom att använda sig av bärande profilerade takplåtar så kan man sänka kostnaderna på takkonstruktionen på den tillbyggnad man önska göra. Det gäller att hitta smarta lösningar för det bygge man ska göra.

Finns kompetensen inom företaget så kanske man kan nyttja den för att komma billigare undan. Vissa detaljer i ett bygge är man tvungen att anlita kompetenta företag för att det ska ordentligt utfört. Elektricitet är en av dessa som man inte kan göra om man inte har rätt utbildning. Mycket annat kan man fixa med själv och om det inte stör den övriga verksamheten så kan den som kan möjligheten till att bygga det som behöver byggas. Nyttja de maskiner som finns på företaget för schaktning och iordningställande av en grund borde kunna fixas själv.

 

Hitta nya lösningar

Som företagare och entreprenör så gäller det i bland att hitta nya lösningar för företaget. Om din entreprenadfirma inte gått åt det håll du önskat så kanske det är dags att hitta något annat som är mer anpassat för dig och det du vill hålla på med. Det är inte alls konstigt att avsluta ett företag som man inte känner att man kan det vidare dit man vill.

Om du idag driver ett aktiebolag inom entreprenad och planerar att avveckla så kan den enklaste och snabbaste vägen vara att kontakta Citadellet Likvidationer, där får du veta hur allt går till och hur du ska göra för att snabbt avveckla ditt företag. Enkelt beskrivet så köper Citadellet ditt företag och tar hand om likvidationen, du får betalt för ditt företag och kan släppa ägandet när avtal och annat är påskrivet.

När bolaget är likviderat så kan du gå vidare i livet med nya idéer och nya företag som du kan börja bygga upp till något framgångsrikt. Ibland så blir det inte som man tänkt sig och det företag som man arbetet och byggt upp under ett par kanske inte gick den väg man trodde. Då är det skönt att kunna börja om på ny kula och starta något som man känner för och tror på. Att hitta nya lösningar kan alltid vara uppfriskande i företagslivet.

Lycka till med att hitta dina vägar i företagandet.

Anpassa dina lokaler

Som företagare så kan man allt eftersom man upptäcker saker anpassa lokalerna så att de blir enklare att arbeta i. Det kanske finns anställda med särskilda behov som gör att det måste anpassas eller enbart för att säkra upp och göra arbetet mer effektivt.

Det kan vara allt från att underlätta vid hanteringen av tunga produkter till att minimera riskerna för att skada sig. En sak kan vara att öppna dörren med en armbågskontakt som underlättar för de som arbetar i en lagerlokal eller liknande. Allt som kan göra det enklare i arbetet ska vara välkommet, mycket är ju en fråga om kostnader men om man tänker på hur många gånger man går in och ut genom en dörr så kanske man tjänar på att sätta in en automatisk dörröppnare.

Varje företag har till uppgift att följa och skapa ett systematiskt miljöarbete, det finns föreskrifter för hur detta ska följas och genom att förebygga så att olyckor och ohälsa uppstår så förbättras arbetsmiljön hos företagen. Arbetsmiljölagen säger om systematiskt miljöarbete följande;

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”

Det är arbetsgivaren som har det slutliga ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetet med miljön ska bedrivas systematiskt. Det finns tre delar i det hela som är centrala och det är att undersöka, genomför  och att följa upp.

Ombyggnationer av verkstadslokaler

Om företaget växer så kanske det leder till att ni blir trångbodda, det verkstadslokaler som ni använder har inte hängt med utvecklingen och de garage ni använder för er maskiner är inte anpassade för den maskinpark ni besitter idag, då kan det vara läge för att antingen söka er nya lokaler eller bygga ut befintlig.

workshop

Det kan vara svårt att hitta något som passar er verksamhet och rent ekonomiskt kan det vara bättre att riva hela eller delar av det ni har idag och bygga nytt. Vid rivning av befintliga lokaler så kommer det som oftast att man måste sanera den plats som en verkstad eller garage befunnit sig på, här kommer RGS90 in som en pålitlig partner vid sanering. Med en unik erfarenhet och hantering av föroreningar och annat material så kan företaget analysera och ta han om avfall från er arbetsplats till egna anläggningar och sortera och behandla materialet på rätt sätt.

På så sätt så får ni ett väl sanerat område där ny- eller ombyggnation kan påbörjas utan några funderingar kring föroreningar eller annat som kan uppdagas i ett senare skede. Man behöver inte fundera på detta utan meddela entreprenören som har tagit på sig arbetet att detta är åtgärdat och bygget kan påbörjas. Att bygga nytt eller att bygga om kräver en hel del planering, framförallt för att den egna verksamheten ska kunna flyta på utan störas allt för mycket under byggtiden. Se till så att den dagliga verksamheten går som vanligt och inkomsterna inte minskar under byggtiden.

Ny skogsmaskin – en lönsam investering

Skogsmaskiner utsätts dagligen för enorma påfrestningar och måste som all annan utrustning ersättas efter en viss tid. Att ha en skogsmaskin som inte fungerar till 100 % eller som står still i perioder är något som kan kosta företag en hel del, särskilt när anställdas löner ska betalas.

skogsmaskin

Att köpa en ny skogsmaskin är en stor och viktig investering, men det är en investering som lönar sig i längden. Nya skogsmaskiner är idag mycket effektiva och innebär en mängd olika fördelar som kommer att gynna företagets utveckling positivt.

Ökad produktivitet

Nya skogsmaskiner innebär ny teknik. Komatsu är en av de företag som ligger i framkant av den nya utvecklingen och erbjuder ett nytt hydraulsystem. Systemet har 3 pumpar, vilket gör att maskinernas bränsleförbrukning minskar och att produktiviteten i sin tur ökar.

Förbättrad arbetsmiljö

Nya skogsmaskiner har ofta en bättre arbetsmiljö för föraren. Hytten kan till exempel anpassas efter varje person och erbjuder god sikt åt alla håll. Detta gör att arbetet blir både enklare och effektivare.

God Service

Service och planerat underhåll av skogsmaskiner är otroligt viktigt för att maskinerna ska fungera bra. Med god service kommer även en vetskap att företagets investering är i trygga händer. Komatsu är en av de företag som satsar på en nära relation till sina kunder. Deras mekaniker erbjuder bra support och finns där när det behövs. De är flexibla och jobbar med sina kunder, oavsett om det gäller specialkompetens, reservdelar eller planerat underhåll.

Längre livslängd

Nya skogsmaskiner håller längre än de äldre modellerna. Detta gör att du får en större nytta av din investering. Förr i tiden var det ganska vanligt att maskinerna åkte in på reparation för svetsning av ramar och midjor, men denna typ av service har i större grad minskat med de nya hållbara modellerna.

Miljövänligare

Nya skogsmaskiner är bättre för miljön. De innehåller förbättrade motorer som inte förbrukar lika mycket bränsle, vilket även effektiviserar deras produktion.